2. ROČNÍK

Domáca úloha:        Zopakovať si abecedu


Rozprávanie - budovanie slovenskej slovnej zásoby 

Počúvanie s porozumením: pochopenie počúvaného textu

Čítanie: nácvik čítania neposlušných ( rozdielových) písmen a nových písmen 

Gramatika: krátke a dlhé samohlásky, mäkké a tvrdé spoluhlásky, slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, slovesá,

Literatúra: čítanka 1. a 2, ročník, projekt: Čítame s Osmijankom

Tematické zameranie: obsahom sú vlastivedné a prírodovedné témy druhého ročníkaNÁCVIK ČÍTANIA