HODINY

Slovenčina MUN


Rozprávanie - budovanie slovenskej slovnej zásoby 

Počúvanie s porozumením: pochopenie počúvaného textu

Čítanie: písmená, ktoré deti poznajú zo školy (žiadne ´nové písmená

Gramatika: správne skloňovanie, stavba vety, tvorba otázok 

Literatúra: riekanky, básničky, pesničky

Tematické zameranie: obsahom sú vlastivedné a prírodovedné témy prvého ročníka

ĉ
Jarmila Buchova,
Oct 11, 2015, 3:55 AM
Comments