Home‎ > ‎

Občianstvo

  

Otázky k dvojitému občianstvu: 


1. Môžu mať deti dve občianstva? Teda aj slovenské a aj nemecké? 

Áno, deti získavajú dvojité občianstvo zo zákona narodením.

To znamená, ak majú napr. slovenského a nemeckého rodiča, narodením majú automaticky občianstvo slovenské a nemecké. 

Ďalší prípad je ak napr. SK rodičia žijú v Nemecku dlhšie ako 8 rokov, nemecká strana zvykne udeľovať po tejto lehote narodeným deťom aj občianstvo nemecké. Toto považujeme tiež za získanie občianstva narodením a dieťa má dvojité občianstvo napriek tomu, že sú obaja rodičia slovenskými občanmi. 

Ďalším prípadom je spätné získanie štátneho občianstva. Napr. dieťaťu je udelené občianstvo nemecké na žiadosť rodičov (teda nie narodením), v tomto prípade, rovnako ako u dospelých osôb prichádza k automatickej strate SK štátneho občianstva. Existuje však možnosť v zjednodušenom procese spätného získania ŠO SR (bod 3). Po získaní ŠO SR má dieťa dvojité občianstvo.


2. Ostávajú deťom občianstva na celý život, alebo je to potrebné v 18. roku riešiť?     

Toto je viac otázka na nemeckú stranu nakoľko z pohľadu SR zostáva dvojité občianstvo, no od stránok na GK som viac razy počul informáciu podanú nemeckými orgánmi, že dieťa žijúce v DE sa má vo svojich 18 rokoch rozhodnúť aké si praje štátne občianstvo. Platí však zásada, že dovité ŠO SR je v rámci EÚ možné.


3.Ako postupovať v prípade, že Slovák požiada o nemecké občianstvo? Aký je oficiálny postup, aby mu zostalo aj slovenské?

Slovenské občianstvo sa zachováva v tom prípade, ak je slovenský občan manželským partnerom nemeckého občana a nemecké občianstvo získava (Einburgerung) v čase trvania manželstva. V prípade, že manželia sú obaja občanmi SR, ak sa na mňa takýto občania obrátia radím im, aby jeden z partnerov prevzal Einburgerung v jeden deň a druhý partner neskôr, stačí aj o deň. Jeden z manželov síce automaticky stratí slovenské občianstvo, no pri druhom partnerovi je splnená podmienka na to, aby bolo zachované SK občianstvo. 

Dvojité občianstvo sa zachováva v prípade, že nemecké štátne občianstvo bolo nadobudnuté počas trvania manželstva s občanom Nemecka.

V prípade straty ŠO SR je v zmysle nariadenia ministra vnútra SR 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov možné nadobudnutie (spätné získanie) ŠO SR v zjednodušenej procedúre. To znamená nie je potrebné spĺňať podmienky ako pri ostatných cudzincoch (napr. nepretržitý trvalý pobyt v trvaní 8 rokov predchádzajúci žiadosti, nepreukazuje všeobecné znalosti o SR, slovenského jazyka a pod.) a nie je to tak finančne náročné. Žiadosti sa predkladajú okresným úradom v sídle kraja podľa miesta registrovaného, prechodného pobytu v SR, prípadne prostredníctvom GK, ktorý ho postupuje na okresný úrad. Žiadosti sú doplnené o obligatórne dokumenty (napr. potvrdenie o pobyte v SR, registre trestov, listiny o udelení štátneho občianstva DE s prekladom, osobné dokumenty /RL,SL/) a dokumenty podľa osobnej situácie (študent, zamestnaný, dôchodca a pod.


4.7.2018 

Ďakujeme Generálnemu konzulátu v Mníchove za odpovede. V prípade otázok kontaktujte: https://www.mzv.sk/web/gkmnichov

Comments